Gestaltterapi

HÄR OCH NU20140302_0766_samtalpågår_med ram
Gestaltterapi är en psykoterapi som utgår ifrån Nuet. Det vill säga fokus på hur du har det i ditt liv just nu. I terapin samtalar vi om och undersöker hur du känner, tänker och har det i din nuvarande livssituation.

OLIKA ANLEDNINGAR ATT GÅ I TERAPI
I gestaltterapi är det vanligt att man kommer för att samtala och arbeta med gränser och relationsproblem, studie- och arbetsrelaterade frågor, olika livskriser eller existentiella frågeställningar.

Gestaltterapi kan stödja dig till exempel om du känner dig deprimerad och om du behöver hjälp med att förstå och handskas med dina känslor. Gestaltterapi kan vara ett stöd om du behöver  prata med någon om hur du har det med din kropp, mat och träning.

Gestaltterapi kan vara verksamt om du behöver stöd med att komma ur ett gammalt beteende som du känner inte fungerar länge. Om du behöver stöd med att komma ur en destruktiv relation. Gestaltterapi kan även stödja dig i din föräldraroll eller i hanterande av frågor kring barn och barnlöshet. Det finns många olika anledningar och livssituationer då det kan vara fruktbart och givande att söka samtalsstöd och ha en trygg samtalspartner.

TRYGGT, ACCEPTERANDE OCH I DIN TAKT
Terapi bör, för att vara verksam och stödjande, upplevas som en trygg och accepterande samtalsmiljö. Det är när vi känner oss trygga och accepterade som vi kan utvecklas och läkas från eventuella tidigare skador i relationer eller andra trauman. I terapin arbetar vi i din takt, utifrån dina behov och dina önskemål.

KORT ELLER LÅNG TERAPI
Beroende på dina behov kan terapin vara kort och målinriktad kring till exempel ett visst tema.  Eller så kan terapi vara ett länge utforskande för att bearbeta tidigare händelser i livet, hantera nuvarande livssituation eller för fördjupad personlig utveckling.

BILD, LERA OCH RÖRELSE
I gestaltterapi arbetar jag även med, om du vill, bild, lera, rörelse och rollspel.

VÄRDERINGAR OCH NORMER
Då gestaltterapi är värderingsfritt lämpar det sig bra som normkritisk terapi. Det vill säga den fungerar stödjande, och inte ifrågasättande eller problematiserande, av klienter som på olika sätt (till exempel kön, familj och sexualitet) är utanför rådande normer.

INTE TEATER, UTAN HELHET
Gestalt har ingenting med teater eller skådespel att göra. Utan ordet ”gestalt” i gestaltterapi kommer från tyskan och betyder “helhet” eller “figur”.  Gestaltterapi har en helhetssyn på människan. Vi är helheter av känslor, tankar, själ och kropp.

VILL DU VETA MER OM GESTALT
Läs på Sveriges gestaltterapeuters hemsida.